Gabinet Warszawa

Praga-Południe

ul. Łukowska 1, lok. U-16
tel. 793 388 855

Zadzwoń 
Mapa dojazdu

Gabinet Warszawa

Miasteczko Wilanów

ul. Oś Królewska 18B, lok. U-4
tel. 793 239 239

Umów wizytę 
Mapa dojazdu

Wizyta  fizjoterapeutyczna

 

Zalecenia i przebieg
Informacje dla Pacjenta

Szczegóły 
Cennik usług

Polityka Prywatności

Administratorami Twoich danych osobowych są:

 • FIZJOTERAPIA GRUDNIEWSCY Andrzej Grudniewski, Aleksandra Grudniewska Sp.j., ul. Łukowska 1/lok. U-16, 04-113 Warszawa, wpisaną do KRS 0000493255, NIP: 1132872921, REGON: 147053873
 • AG-CONSULTING, ANDRZEJ GRUDNIEWSKI ul. Samolotowa 7 lok. 90, 03-984 Warszawa, NIP: 113-023-98-69, REGON: 140710227

Zgodnie z art. 26 ust. 1 RODO Administratorzy ustalili, że obowiązek prowadzenia dokumentacji przetwarzania danych oraz realizacji innych obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa ciąży na każdym z Administratorów.

Z Administratorami możesz się skontaktować:

Andrzej Grudniewski

 • pisemnie na adres: ul. Łukowska 1, lok. U-16
 • e-mailem: praga.gabinet@grudniewscy.pl
 • telefonicznie: nr tel. 793 388 855

Aleksandra Grudniewska

 • pisemnie na adres: ul. Oś Królewska 18B, lok. U-4
 • e-mailem: wilanow.gabinet@grudniewscy.pl
 • telefonicznie: nr tel. 793 239 239

DANE OSOBOWE

Danymi osobowymi są wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w tym w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania lub innego miejsca pobytu, PESEL, adres poczty elektronicznej, dane dotyczące zdrowia oraz inne dane określające fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

 • w celach zdrowotnych, związanych z udzielaniem Ci świadczeń zdrowotnych – w tym rejestracją pacjenta, prowadzeniem i udostępnianiem dokumentacji medycznej - na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • w celu realizacji umowy o wykonanie usługi zawartej w Administratorem – na podstawie art.6 ust. 1 lit. b RODO;
 • w celu ochrony przed roszczeniami oraz w celu dochodzenia roszczeń a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO;
 • w celach marketingowych oraz innych niewymienionych w lit. a i b – na podstawie Twojej zgody, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a RODO;

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla skorzystania z usług świadczonych przez Administratorów.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i z poszanowaniem poufności tych danych. Twoje dane mogą być przekazane:

 • osobom i podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych na zlecenie Administratorów (np. innym podmiotom leczniczym, laboratoriom itd. w celu kontynuacji leczenia, wykonania zleconych badań lub udzielenia innych świadczeń zdrowotnych);
 • Ministrowi Zdrowia jako administratorowi danych osobowych przetwarzanych w Systemie Informacji Medycznej w ramach Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych;
 • podmiotom świadczącym usługi hostingowe i teleinformatyczne na rzecz Administratorów (np. dostawcy oprogramowania do prowadzenia dokumentacji medycznej oraz dostawcy serwera, na którym przechowywane są dane osobowe);
 • podmiotom współpracującym z Administratorami w zakresie prowadzenia i obsługi systemu rezerwacji wizyt;
 • osobom upoważnionym przez Ciebie do zasięgania informacji o Twoim stanie zdrowia lub dostępu do dokumentacji medycznej;
 • ubezpieczycielom w przypadku kierowania roszczeń przeciwko Administratorowi;
 • podmiotom świadczącym usługi prawne, księgowe i archiwizacji na rzecz Administratora;
 • organom władzy publicznej i innym organom w zakresie ich ustawowych uprawnień.

Twoje Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowej. Administratorzy nie będą stosowali zautomatyzowanego podejmowania decyzji w sprawie danych osobowych.

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu udzielonych Ci świadczeń.

Dane zawarte w dokumentacji medycznej będziemy przechowywali przez niezbędny okres jej przechowywania wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody, będziemy te dane przetwarzać do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie lub gdy z innych przyczyn przetwarzanie tych danych stanie się zbędne.

Przysługuje Ci prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Prawo przenoszenia danych osobowych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych nie dotyczą danych przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO tj. danych przetwarzanych w celach zdrowotnych, związanych z udzielaniem Ci świadczeń zdrowotnych, w tym danych zawartych w dokumentacji medycznej.

Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.