Gabinet Warszawa

Praga-Południe

ul. Łukowska 1, lok. U-16
tel. 793 388 855

Zadzwoń 
Mapa dojazdu

Gabinet Warszawa

Miasteczko Wilanów

ul. Oś Królewska 18B, lok. U-4
tel. 793 239 239

Umów wizytę 
Mapa dojazdu

Wizyta  fizjoterapeutyczna

 

Zalecenia i przebieg
Informacje dla Pacjenta

Szczegóły 
Cennik usług

— Naszym celem

jest kompleksowa opieka terapeutyczna

aby pomóc Pacjentowi w przywróceniu sprawności ruchowej organizmu. Specjalizujemy się w rehabilitacji ortopedycznej, pourazowej i pooperacyjnej, zabiegach z zakresu masażu leczniczego, terapii manualnej kręgosłupa, stawów obwodowych oraz kinezyterapii (leczenie ruchem).

Pomagamy Pacjentom w leczeniu zaburzeń oraz dolegliwości tj. np.:

 • bóle kręgosłupa powstałe w wyniku przeciążeń
 • radikulopatie (rwa kulszowa, udowa, rwa ramienna)
 • dyskopatie w odcinku szyjnym, piersiowym, lędźwiowym kręgosłupa
 • bóle głowy (odkręgosłupowe)
 • zespół mięśnia gruszkowatego
 • kontuzje, urazy w obrębie stawów obwodowych
 • uszkodzenia mięśniowo-więzadłowe
 • bóle na skutek przemieszczenia się dysku (wypukliny, przepukliny)
 • zespoły bolesności i napięcia mięśniowego w obszarze szyi
 • skrzywienia kręgosłupa, skolioza
 • korekcje wad postawy
 • inne dolegliwości pochodzenia odkręgosłupowego.

Więcej na temat schorzeń, którymi się zajmujemy znajdziesz tutaj www.grudniewscy.pl/schorzenia-i-dysfunkcje.

— Zdrowy kręgosłup

to zdrowy człowiek

Kręgosłup stanowi jedną z naj­waż­niej­szych części szkie­letu czło­wie­ka. Poza fun­kcją pod­po­ro­wą i ru­cho­wą, och­ra­nia tak­że nasz rdzeń krę­go­wy. Pra­wi­dło­wo ukształ­to­wa­ny krę­go­słup jest uk­ła­dem cha­ra­kte­ry­zu­ją­cym się od­po­wie­dnim u­ło­że­niem krę­gów wzglę­dem sie­bie. Krę­go­słup skła­da się z 33-34 krę­gów, po­dzie­lo­nych na 5 od­cin­ków: szyj­ny (7 krę­gów), pier­sio­wy (12 krę­gów), lę­dźwio­wy (5 krę­gów), krzy­żo­wy (po­wsta­ły z 5 zro­śnię­tych ze sobą krę­gów) oraz gu­zicz­ny/o­go­no­wy (po­wsta­ły z 4-5 zroś­nię­tych ze sobą krę­gów).

Wyróżnia się tak­że fi­zjo­lo­gi­czne, czyli PRA­WI­DŁO­WE KRZY­WI­ZNY po­szcze­gól­nych od­cin­ków: lor­do­zę szyj­ną, ki­fo­zę pier­sio­wą, lor­do­zę lę­dźwio­wą i ki­fo­zę krzy­żo­wą. LOR­DO­ZA, to wy­gię­cie w przód, KI­FO­ZA jest wy­gię­ciem w tył, któ­re u­moż­li­wia­ją spra­wne funk­cjo­no­wa­nie na­sze­go cia­ła. Taka bu­do­wa krę­go­słu­pa poz­wa­la na wy­ko­ny­wa­nie wy­pro­stu, skło­nów, ro­ta­cji oraz spra­wia, że jest on od­por­niej­szy na od­kształ­ce­nia i amor­tyz­uje wstrzą­sy prze­no­szo­ne na gło­wę.

Każde za­bu­rze­nie sy­me­trii te­go ukła­du jest już nie­pra­wi­dło­wo­ścią, któ­rej skut­kiem mo­gą być prze­cią­że­nia, ogra­ni­cze­nia za­kre­su ru­chu, bóle oraz zmia­ny zwyro­dnie­nio­we.

Do­le­g­li­wo­ści ból­owe krę­go­słu­pa wpły­wa­ją na ca­ły nasz or­ga­nizm oraz na pra­wi­dło­we funk­cjo­no­wa­nie na­rzą­dów wew­nę­trznych, co mo­że być przy­czy­ną wielu scho­rzeń i sil­ne­go bólu. Krę­go­słup nie jest przy­sto­so­wa­ny do wie­lo­go­dzin­ne­go sie­dze­nia oraz sta­nia, tylko do ru­chu.

Warto pa­mię­tać, aby nie pod­da­wać go nie­po­trze­bnie do­dat­ko­wym ob­cią­że­niom. Dla­te­go tak waż­na jest fi­zjo­pro­fi­lak­ty­ka i dba­nie o krę­go­słup na co dzień (w tym regu­la­rne ćwi­cze­nia, erg­ono­mi­czne sta­nowi­sko pra­cy przed kom­pu­te­rem, uni­ka­nie gar­bie­nia się, pra­wi­dło­we po­dno­sze­nie cięż­kich rze­czy z po­dło­gi etc.), w celu za­po­bie­ga­nia nad­mier­nym prze­cią­że­niom, pow­sta­wa­nia wad pos­ta­wy, cho­rób cy­wili­za­cyj­nych, wy­pad­ków i uraz­ów.

0

lat doświadczenia w terapii
kręgosłupa i stawów obwodowych

ikona doświadczenie terapia kręgosłupa
3 780

wizyt fizjoterapeutycznych
zrealizowanych w 2021 roku

ikona zrealizowane zabiegi

— Opinie

naszych Pacjentów

★★★★★
Dominika Sz - 2022

Skuteczność zabiegów fizjoterapeutycznych napawa mnie nadzieją na szybszy powrót do zdrowia

★★★★★
Julia D - 2022

Przede wszystkim wysoka kultura osobista i profesjonalizm personelu. Chodzę tam od kilku lat i za każdym razem jestem bardzo zadowolona. Najważniejsze dla mnie, że już po pierwszej wizycie czujesz różnicę, ulgę. Z czystym sumieniem polecam to miejsce

★★★★★
Kamil K - 2022

Serdecznie polecam, szczególnie Pana Walentego. Profesjonalista z dobrym podejściem do pacjenta

★★★★★
Jolanta P - 2022

Polecam wizytę w gabinecie. Wizyta odbyła się punktualnie oraz możliwe było dostosowanie jej pory według prywatnych preferencji. Doradzono mi odpowiedniego specjalistę, u którego byłam już dwa razy. Czuję znaczącą poprawę w swojej dolegliwości. Dostałam odpowiednie porady odnośnie postępowania na co dzień. Dodatkowo pozostałam w kontakcie telefonicznym z fizjoterapeutą, co jest rzadkością w dzisiejszych czasach. Czuję, że jestem w naprawdę dobrych rękach, a byłam już w różnych gabinetach fizjoterapii. Jeszcze raz polecam

★★★★★
Aleksandra W - 2022

Bardzo dobry masaż, duża ulga już po pierwszym masażu, zdecydowanie polecam

★★★★★
Aneta P - 2022

Dla mnie nie ma lepszego miejsca, jeśli chodzi o pomoc dla moich obolałych pleców

★★★★★
Marta S. - 2022

Profesjonalna pomoc, „zdjęcie z pleców” ogromnego bólu, polecam

★★★★★
Magdalena S. - 2022

Polecam Grudniewskich:)

★★★★★
Karol P. - 2022

Profesjonalne i rzeczowe podejście do pacjenta, duża wiedza i doświadczenie, polecam szczególnie osobom z bólami kręgosłupa.

★★★★★
Marcin T. - 2022

Profesjonalnie, duża wiedza, miła obsługa.

★★★★★
Zlonki - 2022

Pan Andrzej postawił mnie na nogi. Mocny ale i skuteczny masaż. Polecam.

★★★★★
Michael B. - 2021

Od wielu lat, chodzę raz na miesiąc na masaże lecznicze, do tej placówki. Chodzę bardziej zapobiegawczo, w celu złagodzenia skutków ubocznych, siedzenia przed komputerem 60 godzin tygodniowo. Widzę jednak tam też inne osoby, przychodzące, aby się rehabilitować, czy się ratować przed operacją. Nie jestem zbyt ufny w kwestiach zdrowotnych. Należę do osób, które unikają służby zdrowotnej jak ognia. Gdybym nie doświadczał pełnego profesjonalizmu i nie uważał, iż masaże mi pomagają, to wizyty w tej placówce, nie stały by się stałym punktem w mojej organizacji życiowej. Pozdrawiam

★★★★★
Anna S. - 2021

POLECAM NA 200 % !!!!!!!! Pan mgr. Andrzej właściciel Kliniki Rehabilitacyjnej do każdego pacjenta podchodzi indywidualnie. Czas, chęć pomocy, cierpliwość ,serce które wkłada, wielka wiedza medyczna, oraz wielka kultura osobista i pracy ,pozwalają pacjentowi poczuć się komfortowo. Miałam wielki problem z kręgosłupem...

★★★★★
Łukasz P. - 2021

Jak ktoś ma problem z kręgosłupem to szczerze polecam. 5/5

★★★★★
Katarzyna F. - 2021

Fachowość, nie zapominają o kliencie, miła obsługa. Polecam

★★★★★
Waldemar P. - 2021

Uczciwe podejście. Rzeczywiście potrafią postawić na nogi.

★★★★★
Ewa D. - 2021

Polecam to miejsce a w szczególności wspaniałą Panią Magdę, która w ciągu zaledwie kilku sesji sprawiła, że ustąpił ból w plecach, z którym zmagałam się bez ustannie od miesięcy i który nie pozwalał mi na normalne funkcjonowanie. Dziękuję!

★★★★★
Magdalena N. - 2021

Trening super, jak zawsze!

★★★★★
Piotr S. - 2021

To dopiero 1 wizyta. Ale obiecująca.

★★★★★
Ewelina O. - 2021

Świetne miejsce ! Polecam z całego serca specjaliści na najwyższym poziomie !!! Rewelacja

★★★★★
Kate K. - 2021

Serdecznie polecam masaż leczniczy u pani Magdy. Napięcie w odcinku szyjnym ustąpiło, a sam zabieg, choć przy ucisku newralgicznych miejsc dość bolesny, upłynął mi bardzo szybko i przyniósł ukojenie.

★★★★★
Ewa K. - 2021

Moja pierwsza wizyta i od razu zachwyt wielki. Czekam niecierpliwie na następną.

★★★★★
Kaja B. - 2021

Pani Magda jest najlepsza!!! Polecam w 100%!

★★★★★
Dawid R. - 2021

Jak zwykle... rewelacja!

★★★★★
Beata Z. - 2021

Bardzo jestem zadowolona, mam doświadczenie w masażach, więc uważam, że ten był wykonany profesjonalnie. Już kiedyś korzystałam z masaży u „Grudniewscy” dlatego wróciłam do nich

★★★★★
Zuzanna P. - 2020

Profesjonalne podejście. Polecam.

★★★★★
Adam N. - 2020

Bywam profilaktycznie i traktuje jako środek zapobiegawczy przed zgubnym wpływem siedzącego trybu życia. Zdecydowanie polecam, profesjonaliści, od których dodatkowo można „wyciągnąć” pożyteczną wiedzę, jeśli tylko się chce.

★★★★★
Bogumiła L. - 2020

Zdecydowanie miałam poczucie, że Walenty chce mi pomóc, a nie tylko wykonuje swoją pracę obsługując kolejnego pacjenta. Włożył dużo siły i zaangażowania w to by zniwelować napięcia moich mięśni i nastawić mój kręgosłup. Dodatkowo poprzez wykonywane przez niego czynności miałam przekonanie, że oddałam się pod opiekę wykwalifikowanego specjalisty, a nie osoby po paru kursach.

★★★★★
Natalia M. - 2020

Jak zawsze fachowa pomoc.

★★★★★
Bogumiła L. - 2020

Byłam na półgodzinnym masażu leczniczym u Pani Ani Karpińskiej. Za moją zgodą Pani Ania intensywnie rozluźniała spięte partie mojego ciała, ze szczególnym uwzględnieniem odcinka szyjnego kręgosłupa. Nigdy jeszcze nikt tak starannie nie zajął się moją szyją. Trochę bolało, trochę chrupało, z pewnością to był bardzo dobrze zainwestowany czas.

★★★★★
Piotr Ł. - 2020

Bardzo dobra komunikacja, wiedza

★★★★★
Mag B. - 2020

Najlepsze miejsce na Wilanowie. Pani Magda czyni cuda z moim obolałym kręgosłupem. Bardzo polecam!

★★★★★
Filip B. - 2020

Świetni fachowcy, 1h i mogę znów chodzić

★★★★★
Marcin N. - 2020

Jestem stałym bywalcem i pacjentem. Masaże są bardzo pomocne i rozładowujące emocje, stres i wszystkie bóle mięśniowe czy też takie, które pochodzą od kręgosłupa. Bardzo polecam wszystkim tym którzy mają różne dolegliwości.

★★★★★
Marzena P. - 2020

Bardzo miła obsługa, rewelacyjni masażyści.

★★★★★
Magdalena T. - 2019

Pełen profesjonalizm i przede wszystkim skuteczność. Polecam!

★★★★★
Aleksandra M. - 2019

Jestem zachwycona. Zdecydowanie polecam.

★★★★★
Agnieszka B. - 2019

Chyba nie znam lepszej masażystki niż Pani Magda

★★★★★
Magdalena P. - 2019

Profesjonalne podejście, juz po 1 wizycie można odczuć ulgę. Polecam

★★★★★
Patrycja G. - 2019

Jak zawsze pełen profesionalizm i wspaniałe podejście do klienta/pacjenta.

★★★★★
Jarek P. - 2019

Profesjonalne podejście, miła atmosfera.

★★★★★
Katarzyna S. - 2019

Bardzo profesjonalny gabinet i pani Magda super fachowiec!

★★★★★
Sebastian W. - 2019

Super ekspertyza i fachowa pomoc. Polecam!

★★★★★
Hubert Ż. - 2019

Jak zwykle pełen profesjonalizm. Dziękuję.

★★★★★
Iwona K. - 2019

Jestem stałą bywalczynią i fanką Pani Magdy, która jest świetnym specjalista i umie stworzyć bardzo sympatyczna atmosferę. Polecam :)

★★★★★
Maciej M. - 2018

Podzielam każde dobre słowo o tym miejscu i pracownikach. Rano nie mogłem wejść do samochodu czy założyć butów. Po wizycie i godzinnym masażu mogłem ponownie normalnie funkcjonować...

★★★★★
Aleksandra J. - 2018

Pani Magda mistrzyni! Full profeska. Najlepszy masaz jaki miałam w zyciu,

★★★★★
Joanna O. - 2018

Specjaliści, pełen profesjonalizm. Polecam.

★★★★★
Maciej B. - 2018

Już po pierwszym masażu odczułem dużą różnicę. Profesjonalna obsługa, rozmowa i porady na temat uporczywego bólu pleców i super podejście do klienta sprawiły, że na pewno pojawię się następny raz. Dzięki!

★★★★★
Tomek Z. - 2018

Super specjaliści, znają się na tym, co robią. Ból kręgosłupa, od ciągłej pracy przy komputerze, minął. Brakowało takiego miejsca w miasteczku Wilanów. Polecam.

★★★★★
Grzegorz G. - 2018

Bardzo polecam bardzo profesjonalna i miła obsługa . Przewlekłe bóle kręgosłupa nareszcie ustąpiły. Polecam :)

★★★★★
Edyta K. - 2018

Wczoraj miałam swój pierwszy masaż i jestem pod wielkim wrażeniem. Profesjonalna i miła obsługa godna polecenia.

★★★★★
Krzysztof P. - 2018

Profesjonalnie, skutecznie, czysto i miło. Polecam i do zobaczenia ponownie :)

★★★★★
Aga S. - 2017

Polecam każdemu kto szuka fachowej pomocy do swojego kręgosłupa. Przyjazna atmosfera i pełen profesjonalizm i cena przystępna

★★★★★
Damian G. - 2017

Uporczywy ból kręgosłupa przeszedł jak ręką odjął. Polecam gabinet, pełen profesjonalizm i świetna obsługa. W szczególności Pani Magda.

★★★★★
Marcin L. - 2017

Z czystym sumieniem polecam ten gabinet. Na pewno wrócę na kolejny masaż.

★★★★★
Adam S. - 2017

Pan wykonujący zabieg świetnie zna się na swojej pracy w końcu bez bólu mogę ruszać głową. Wracam na pewno w przyszłym tygodniu.

Ktoś w Twojej rodzinie potrzebuje pomocy fizjoterapeuty?

Podaruj zdrowie bliskiej osobie i zamów kartę podarunkową z wybranym zabiegiem lub konsultacją w jednej z naszych placówek medycznych.

— Nasi Partnerzy

z kim współpracujemy

— WSPIERAMY

Fundację Zdrowie Jest Najważniejsze

Agnieszka Dąbkowska, prezes Fundacji Zdrowie Jest Najważniejsze, jest po wypadku samochodowym, w wyniku którego doznała urazu rdzenia kręgowego i ma zaawansowaną spastyczność (zaburzenie pracy mięśni). Zespół Fundacji Zdrowie Jest Najważniejsze w większości stanowią osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi. Wiedzą jak ważną rolę odgrywa zdrowy kręgosłup, o którym się nie myśli, dopóki człowiek nie zacznie odczuwać dolegliwości z nim związanych.

FZJN powstała w styczniu 2014 r. i ma na celu zwiększenie dostępu do informacji i usług medycznych, w tym fizjoterapii i rehabilitacji dla jak największej liczby osób potrzebujących pomocy, gdyż w wielu przypadkach wczesna interwencja lekarska lub rehabilitacyjna jest konieczna do szybkiego powrotu do zdrowia i ograniczenia powikłań.

Osoby zainteresowane wsparciem działań FZJN (wolontariat, przekazanie darowizny etc.) proszone są o kontakt pod nr. tel. 535 602 792, e-mail: info@fzjn.pl. Szczegółowe dane i namiary na stronie Fundacji Zdrowie Jest Najważniejsze www.fzjn.pl.